fbpx

Tento dokument upravuje podmínky, za nichž vy, jako dárce, poskytujete prostřednictví této webové stránky dostupné na adrese www.darkyprirode.cz peněžitý dar nám, jako obdarovanému.

My, Hnutí Brontosaurus, IČ 00408328 sídlem Hvězdová 10, 602 00 Brno, zapsáni v rejstříku spolků Krajského soudu v Brně pod sp. zn. L 346, jsme provozovatelem internetové prezentace www.darkyprirode.cz. Kontaktním emailem na pracovníka spravujícího portál www.darkyprirode.cz je emailová adresa adopce@brontosaurus.cz.

Jak dar využijeme

Vámi poskytnutý dar se zavazujeme použít k veřejně prospěšným účelům, kterými jsou dle našich stanov dobrovolnická činnost ke zlepšení stavu životního prostředí, zejména ochrana přírodního a kulturního dědictví.

Výše daru

Jako dárce volíte výši poskytnutého daru výběrem příslušných položek v sekci „Dárky přírodě“. Tyto položky symbolicky reprezentují aktivity, jež jsme schopni s použitím vašeho daru uskutečnit. Aktivity uskutečňují dobrovolníci organizovaní v rámci akcí, které pořádáme. Volbou příslušné položky nám neudělujete příkaz k provedení označené činnosti. Volbu položky provedete vepsáním příslušného množství do textového pole a kliknutím na tlačítko „Přidat do košíku“ vedle položky.

Návrh na uzavření darovací smlouvy

Přejitím do sekce „Košík“ označené symbolem žlutého košíku a kliknutím na tlačítko „Přejít k pokladně“ vytvoříte návrh darovací smlouvy. Do návrhu vyplníte své osobní údaje, které budou sloužit k vyhotovení potvrzení o daru pro vás, případně máte právo vyplnit jinou adresu pro doručení potvrzení o daru a vybrat podobu upomínkového předmětu, který je součástí potvrzení o daru. Dále vybíráte, zda souhlasíte s tím, aby bylo vaše jméno a příjmení zveřejněno v seznamu našich dárců a zda máte zájem o zasílání informací o naší činnosti. Souhlas s těmito položkami není podmínkou uzavření darovací smlouvy.

Uzavření darovací smlouvy

Kliknutím na tlačítko „Darovat“ nám odešlete svůj návrh na uzavření darovací smlouvy a my tento návrh přijmeme. O přijetí návrhu vás budeme informovat prostřednictvím emailové zprávy zaslané na vámi uvedený email. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí návrhu do vaší emailové schránky je darovací smlouva uzavřena.

Placení daru

Platbu daru uskutečníte na náš bankovní účet prostřednictvím platební brány www.darujme.cz, s jejímž provozovatelem máme uzavřenu zprostředkovatelskou smlouvu. Provozovatelem platební brány je Sdružení VIA, z. ú. sídlem Jelení 195/9, 118 00 Praha 1, IČ 27013812. Provoz platební brány se řídí provozními podmínkami provozovatele.

Potvrzení o daru

Po přijetí vaší objednávky a připsání platby na náš účet vám zašleme potvrzení o daru. Potvrzení o daru se skládá z certifikátu, potvrzení o platbě a upomínkového předmětu. Certifikátem a upomínkovým předmětem můžete dát veřejně najevo, že jste nás podpořili. Potvrzení o platbě bude obdarovaným vydáno tak, aby splňovalo náležitosti dle zákona o dani z příjmu pro doložení vašeho oprávnění snížit si daňový základ o výši poskytnutého daru správci daně.

Certifikát a upomínkový předmět vám budou odeslány obyčejnou poštou do tří pracovních dnů od připsání daru na náš účet na adresu uvedenou v návrhu na uzavření darovací smlouvy.

Potvrzení o platbě v elektronické podobě ve formátu PDF vám zašleme nejpozději do 31. 1. kalendářního roku následujícímu po roce, v němž jsme uzavřeli darovací smlouvu. Potvrzení o platbě vám zašleme na emailovou adresu uvedenou v návrhu na uzavření darovací smlouvy.

Nebude-li vám některé část potvrzení o daru zaslána v námi určených lhůtách, nebo bude-li vám doručena poškozená, máte právo obrátit se na nás a požadovat jeho opětovné zaslání nebo výměnu. Na takto zaslanou výzvu budeme reagovat do 3 dnů od jejího obdržení s informací o lhůtě, v níž vámi vznesený požadavek vyřídíme a způsobu jeho řešení. Poškozené součásti potvrzení o daru vám vrátíme proti vrácení dodané poškozené součásti do našeho sídla. Poškozené potvrzení můžete vrátit osobně nebo prostřednictvím pošty.

Vaše osobní údaje a jejich ochrana

Osobní údaje, které v návrhu na uzavření darovací smlouvy poskytnete obdarovanému, budeme zpracovávat a uchovávat v souladu s ustanoveními zákona na ochranu osobních údajů. S výjimkou osobních údajů poskytnutých ke zpracování provozovateli portálu www.darujme.cz za účelem zprostředkování platby dárce na účet obdarovaného nepředáváme vaše osobní údaje žádné třetí osobě. Nakládání s osobními údaji provozovatelem portálu www.darujme.cz se řídí jeho vlastními provozními podmínkami dostupnými na adrese https://www.darujme.cz/provozni-podminky-darcovskeho-portalu-darujme-cz.

Seznam dárců

Pokud jste při uzavření smlouvy udělili souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení v seznamu dárců, máme právo uvést vás v seznamu dárců na internetové prezentaci www.darkyprirode.cz s uvedením lokality, kde byl vámi poskytnutý dar využit na podporu naší činnosti.

Odstoupení od darovací smlouvy

Máme právo odstoupit od uzavřené darovací smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je vaše jednání, které by bylo v hrubém rozporu s programovými cíli uvedenými v našich stanovách; podezření, že poskytnutý dar pochází z výnosů z trestné činnosti nebo pokud se dozvíme, že jste nám neoprávněně darovali cizí finanční prostředky. V takovém případě vás budeme o odstoupení od smlouvy písemně informovat a poskytnutý dar vám neprodleně vrátíme. Vaší povinností v takovém případě je vrátit nám všechny součásti potvrzení o daru, které jste od nás obdrželi.

Odvolání daru

Máte právo odvolat dar z důvodů, uvedených v zákoně. Dojde-li k odvolání daru, máme povinnost vám dar vrátit a vy máte povinnost nám vrátit všechny součásti potvrzení o daru.

Oznámení o zániku darovací smlouvy

Za oznámení o odstoupení od darovací smlouvy nebo o odvolání daru správci daně neodpovídáme.

Za poskytnutí daru vám děkujeme.

Ivo Ještěr Brzobohatý

koordinátor kampaně Dárky přírodě

Hnutí Brontosaurus